تظاهرات دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف (۲) - ۱۶ آذر

برخورد شجاعانهٔ دانشجویان با فیلمبرداران و عوامل حکومتی


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp


دانلود mp4 3gp

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبردانشجویان پول برای مزدوران پرت کردند