شهید دیگری در روز عاشورا

خشونت مزدوران خامنه‌ای در روز عاشورا

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند

دانلود