سخنرانی آیت الله کاظمینی بروجردی


دانلود

آیت الله کاظمینی بروجردی یکی از روحانیونیست که به علت تفکر و نوع عقیده خویش مبنی بر جدایی دین از سیاست و عدم دخالت روحانیون در امور حکومتی، از حدود دو سال پیش در زندان و شکنجه و تبعید به سر می برد.در این ویدئو شما شبی که منزل شخصی ایشان مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفته و ایشان و یارانشان وضوی خون گرفته و آماده مقابله با نیروهای مهاجم می باشند مشاهده می نمایید


دانلود