کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت در محاصره ی معترضین

اخبار روز: گروهی از جوانان چپ گرا و ضدفاشیست ایرانی و آلمانی صبح روز چهارشنبه ۱۴ بهمن در اعتراض به سرکوب و اعدام در ایران، کنسولگری حکومت ایران در فرانفکورت را به محاصره درآورده و بر درب آن قفل زدند. این آکسیون اعتراضی با حمله ی پلیس آلمان مواجه شد. ده ها نفر بازداشت شدند و به محاصره ی کنسولگری پایان داده شد. بازداشت شدگان بعد از ساعتی آزاد شدند


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

تظاهرات ایرانیان علیه اعدام در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت - یکشنبه ۱۱بهمن


دانلود