اعتراض حامیان جنبش سبز در لندن به همایش حامیان کودتا

گروهی از حامیان جنبش سبز در لندن، در مقابل دفتر رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در انگلستان تجمع کرده و نسبت به برگزاری نشست حامیان دولت کودتا دست به اعتراض زدند.

به گزارش جرس، این نشست تحت عنوان «انقلاب اسلامی الگویی برای مقاومت های ضد استكباری» و توسط رایزنی فرهنگی سفارت برگزار شد



دانلود

این خانم ایوان ریدلی از عوامل مهم پرس تی وی است. گفته می شود از طراحان فیلم ندا آقا سلطان در پرس تی وی همین خانم است. پیش از این هم جنبش سبز را به بالاشهری بودن و اسراییلی بودن متهم کرده. در رسانه های انگلستان هم از ایشان خواسته شد که دست از همکاری با قاتلین بردارد


دانلود