گفتار روزانه محسن سازگارا ۱۹ و۲۰ بهمن ۱۳۸۸

گفتار روزانه محسن سازگارا سه شنبه ۲۰ بهمن

video

گفتار روزانه محسن سازگارا دوشنبه ۱۹ بهمن

video