گفتار روزانه محسن سازگارا ۱۹ و۲۰ بهمن ۱۳۸۸

گفتار روزانه محسن سازگارا سه شنبه ۲۰ بهمنگفتار روزانه محسن سازگارا دوشنبه ۱۹ بهمن