حضور گسترده گارد ویژه در تظاهرات ۲۲ بهمن

هراس و دویدن نیروهای گارد ویژه در هنگام سخنرانی رئیس دولت کودتا


دانلود


دانلود