تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران ۳


دانلود

صادقيه ساعت يازده


دانلود


دانلود

بيست دوم بهمن - داخل متروي صادقيه (به سمت ايستگاه علم و صنعت)...= توي درستتر اين بود كه بگم صادقيه .ساعت حدوداي يازده و نيم
توضيح : واقعا مجبور شديم بيايم داخل مترو و برگرديم اصلا مجال هيچ تجمعي نميدادند


دانلود


دانلود


دانلود

خیابان فردوسی‌ ساعت ۱۱ صبح


دانلود