تظاهرات ۲۲ بهمن - تهران ۵

كشته نداديم كه سازش كنيم رهبر قاتل رو ستايش كنيم


دانلود


دانلود


دانلود

زخمی شدن یکی از هموطنان


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود