همایش بین المللی و صندلی های خالی

عدم استقبال از همایش بین المللی بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسی
و تهديد خبرنگار توسط دكتر صدر نژاد دبير همايش

دانلود