نقش تکنولوژی ، اینترنت و شبکه های اجتماعی در پیشبرد اهداف جنبش سبز

مصاحبه محمد صادقی سرپرست صفحه حامیان میر حسین موسوی در فیسبوک
بی بی سی فارسی برنامه صفحه دو

دانلود