فریاد مرگ بر خامنه‌ای و الله اکبر در لحظه تحویل سال ۱۳۸۹

بلافاصله بعد از تحویل سال نو مردم سفره عید رو رها کردند و همراه با صدای ترقه، الله اکبر و مرگ بردیکتاتور گفتند