چهارشنبه سوری - تهران ۱۱

حضور مردم در پل كالج

دانلود

تهران بلوار فردوس صادقيه

دانلود


دانلود

هوكردن ماموران توسط مردم

دانلود