دعوت افشین از مردم برای سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور

نوروز ۱۳۸۹ در آلمان
افشین خواننده محبوب و مرگ بر دیکتاتور ایرانیان در ابرهوسن آلمان

دانلود