اعتراض دانشجویان به سخنرانی ثمره هاشمی در دانشگاه علامه - ۲۴ فروردین

دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشجویان پس از ترک جلسه سخنرانی ثمره هاشمی، مشاور احمدی نژاد

دانلود