اعتراض دانشجویان به حضور احمدی نژاد در دانشگاه تهران - ۱۱ اردیبهشت ۸۹دولت مزدور نمیخوایم، پلیس مزدور نمیخوایم

دانشجو، کارگر، اتحاد، اتحاددانلود

دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد
آزادی، عدالت، این است شعار ملت
نداییم ، سهرابیم ، ما همه یک صداییمدانلود

خونی که در رگ ماست، هدیه به ملت ماست


دانلود


دانلود

یا مرگ یا آزادی


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود