تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان در اعتراض به اعدام

تصاویری از تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان پس از اعتصاب سراسری در شهرهای کردستان در اعتراض به اعدام فعالین سیاسی. پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ / این تجمع در حالی انجام شد که به گزارش رهانا پس از تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه پیام نور مریوان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه و دعوت مردم مریوان به شرکت در اعتصاب عمومی حداقل ۱۵ تن از فعالین دانشجویی این شهر اعم از دختر و پسر بازداشت و به مکانهای نامعلومی انتقال داده شده اند


دانلود