فحّاشی بسیج به دکتر علی شکوری راد در دانشگاه علم و صنعت - ۲ خرداد

حمله و فحّاشی بسیج به دکتر علی شکوری راد در دانشگاه علم و صنعت پس از مناظره با وحید جلیلی. دکتر شکوری راد بدون محافظ و حتّی وسیله ی نقلیّه به دانشگاه علم و صنعت آمده بود و با مترو بازگشتدانلود


دانلود


دانلود

دکتر علی شکوری راد در بدو ورود به سالن آمفی تئاتر شهید بهرامی و نیز به هنگام رفتن بالای سن به سمت دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت که اکثریّت قریب به اتّفاق سالن را در اختیار داشتند، "وی" نشان داد که با تشویق های ممتدّ دانشجویان همراه شد


دانلود