افشاگری بهرام تصویری خیابانی قربانی شکنجه و تجاوز در زندان

مکان و تاریخ ویدیو
زندان رجایی شهر کرج، اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۸۹
گزارش خبرگزاری هرانا


دانلود