پیام تلفنی جعفر پناهی پس از آزادی از زندان - ۸ خرداد ماه ۱۳۸۹

پخش پیام تلفنی جعفر پناهی در مرکز فرهنگی پویا، پاریس


دانلود