تداوم اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز - ۲ خرداد

بنا بر گزارش ارسالی به دانشجونیوز، درست یک روز پس از تجمع دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز که با حمله نیروهای امنیتی و بسیج به خشونت کشیده شد دانشجويان دانشكده حقوق این دانشگاه به حمايت از دانشجويان دانشكده فني و اعتراض علیه دولت بر خواستند


دانلود