سخنرانی نا تمام حسن خمینی


دانلود
mp4 - 3gp

قسمت هایی از سخنرانی


دانلود

خنده پسران احمدی نژاد


دانلود

پچ پچ پسران احمدی نژاد و نگاه فرماندهان نظامی


دانلود