مصاحبه جعفر پناهی با شبکه تلویزیونی آرته

اینک ناچارم فیلم هایم را در رویا بسازم

جعفر پناهی در مصاحبه ای باشبکه تلویزیونی آلمانی- فرانسوی " آرته " که چهارشنبه شب پخش شد گفت : گاه فکر می کنم که حتا اندیشیدن در مورد ساختن یک فیلم هم جرم است. حتا فکر هم می تواند مورد تنبیه قرار گیرد و شاید برای زندانی کردن افراد هم کافی باشد. به هرحال من نمی توانم از کار کردن باز بایستم، یا به فکر ساختن فیلم نیافتم و یا آن را در رویای خود نبینم. اکنون باید گذاشت زمان این مشکل را حل کند. ... من فقط وقتی فیلم می سازم زندگی می کنم. اکنون ناچارم در رویاهایم آنها را بسازم. حال ببینیم چه بر سرم خواهد آمد. / ۲ خرداد ۱۳۸۹


دانلود
mp4 - 3gp