حضور سنگین نیروهای سرکوبگر در روز قدس

توضیحات منتشر شده به همراه فیلم اول:
امروز اکثز نقاط مهم و مرکزی شهر شاهد حضور بسیار گسترده ی نیروهای لباس شخصی و بسیج و انواع گاردهای یونیفورم پوش نیروی انتظامی و سپاه بود. ده ها لباس شخصی از صبح میدان محسنی را در محاصره ی خود قرار داده بودند. همچنین در نقاط مختلف خیابان انقلاب مانند چهارراه نواب تعداد بسیار زیادی نیروهای موتورسوار گارد ویژه مستقر بودند. میدانهای فردوسی، پل حافظ، خیابان کریم خان، ولیعصر و... شاهد حضور انواع نیروها بود. شدیدترین نقظه از لحاظ تمرکز نیروهای کودتایی میدان هفت تیر بود که در آن صدها از انواع نیروهای لباس شخصی و یونیفورم پوش مستقر بود. میدان برای ساعتها دارای ترافیک بسیار شدید بود که کودتاچیان با بستن اکثر خیابانها ورودی به نقاط مرکزی و اصلی این ترافیک را مهار کردند. در میدان هفت تیر تقریبا اجازه ی پیاده روی برای مردم وجود نداشت و مردم در معرض خطر بودند.
کودتاچیان به شکل افتضاحی، بسیار سریع بساط این راهپیمایی نمایشی را که در فضایی شدیدا امنیتی برگزار میشد را جمع کردند و در عرض چند ساعت آنرا به اتمام رساندند.این یک پیروزی دیگر برای مردم آزادیخواه ایران و جنبش آنها بود و آبروریزیی دیگر برای حکومت کودتا
تهران، خیابان کریم خان دوازده ظهر روز ۱۲ شهریور ۱۳۸۹


دانلود