آثار حمله به منزل کروبی

سحام نیوز:
تصاویر زیر از لابی ساختمان محل سکونت مهدی کروبی تهیه شده است. متاسفانه حجم تیراندازی به گونه ای بوده که در تمام این بخش از ساختمان قابل مشاهده است.
ضمنا این افراد اقدام به آتش زدن درب چوبی منزل نیز نمودند


دانلود


دانلود


دانلود