فرار احمدی نژاد از خبرنگاران ایرانی در نیویورک

چطور از خبرنگاران ایرانی فراری هستید آقای احمدی نژاد؟
سوال بهمن کلباسی خبرنگار بی بی سی از محمود احمدی نژاد


دانلود

گزارش بهمن کلباسی از سفر احمدی نژاد به نیویورک

دانلود