عصبانیت احمدی نژاد از مطرح شدن انتقاد فیدل کاسترو در مصاحبه با ان بی سی

گریز از پاسخگویی و واکنش احمدی نژاد وقتی که گزارشگر شبکه ان بی سی میگوید فیدل کاسترو، دوست قدیمیت، تو را مورد انتقاد قرار داددانلود