درگیری شدید نیروی انتظامی با مردم روستای «گندابه شیراوند» در لرستان

روز چهارشنبه، ۱۹ آبان ۱۳۸۹، با گذشت پنج روز از بازداشت ۱۸ تن از مردان معترض روستا، جاده‌ی منتهی به روستا توسط اهالی منطقه با لوله‌های نفت و سنگ مسدود شد تا از ورود کارگران شرکت نفت و مأموران نیروی انتظامی جلوگیری شود.

در مقابل نیروی انتظامی با «به کارگیری سلاح‌های نظامی»، روستاييان معترضی را که جمعیت‌شان به بیش از صدنفر می‌رسید و اغلب‌شان را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند، مورد حمله قرار داد. این خشونت منجر به وحشت اهالی و به ویژه کودکان و مصدومیت حداقل دو زن شد. رادیو زمانه