لحظاتی پس از تیر خوردن محمد علی راسخ نیا یکی از شهدای عاشورای ۸۸

CAUTION GRAPHIC VIDEO احتیاط، تصاویر به شدت تکان دهنده هستند


دانلود


دانلود

فیلمی از تشییع این شهید که در گذشته منتشر شده بود

دانلود