پارازیت ۳۴ - صدای آمریکا ۲۶ آذر / پارازیت این هفته مهمان ندارد

توضیحات فیسبوک پارازیت:
پارازیت این هفته مهمان ندارد. به زودی نام افرادی که تقاضای نشستن روی صندلی پارازیتی را رد کرده اند و یا اول گفته اند می آییم و بعد ترسیده اند و گفته اند نمی آییم را اعلام می کنیم و آنها را به شما واگذار می کنیم