نوحه های سیاسی / عاشورا ی ۱۳۸۹

به اسم اسلام مرا می کشید
معجر زروی خواهرم میکشید
بحق حق سزایتان میچشید
خطای آن پلید چه نسلی پرورید
قسم به اضطرار قائم لعن الله اول ظالم


دانلود


اللهم العن اول ظالم


دانلود

بیا ز خیمه مادر دل غمین/غرقه به خون نعش پسر را ببین
عزیزت رفته خواب/نموده ترک آب
امید و آرزوی مادر/غرقه به خون بدست رهبر


دانلود