تظاهرات ۱ اسفند - اصفهان

تجمعات مردم اصفهان در 1 اسفند و حضور كم سابقه نيروي انتظامي و لباس شخصي ها ميان مردمدانلود


دانلود