فریاد جوانی دلیر که در تظاهرات مردم را از عقب نشینی باز میدارد - ۱۳۸۸


توضیح منتشر شده به همراه فیلم:
در یکی از روزهای اعتراضات، مردم از دست تعدادی بسیجی فرار میکنند که جوانی فریاد بر می آورد و مردم را باز میخواند. مردم نیز برگشته و به سمت بسیجی ها هجوم میبرند