قرائت نامه ای از جعفر پناهی توسط گلشیفته فراهانی - ۲۲ بهمن ۸۹

در تجمع روشنفکران وهنرمندان فرانسوی و ایرانی در برابر سینما تک پاریس برای جانبداری از جعفر پناهی ومحمد رسول اف ، گلشیفته فراهانی نوشته ای را قرائت کرد