تظاهرات ۲۵ بهمن - ۲۱


دانلود

شعار مرگ بر دیکتاتور مردم در روز 25 بهمن ساعت حدود 5 بعد از ظهر نزدیک خ آزادی


دانلود

شعار های مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر مردم و همچنین ایجاد سر و صدا برای نشان دادن اعتراض به سرکوب و حکومت دیکتاتوری
تهران خ توحید 25 بهمن 89


دانلود

بوق زدن ماشین ها در اعتراض به سرکوب مردم و خشونت علیه مردم
تهران خ آزادی 25 بهمن 1398


دانلود

بعد از سرکوب و متفرق کردن مردم از خ توحید و خیابان های اطراف تعداد زیادی از مردم به سمت خ آزادی حرکت کردند و بدون شعار دادن با سکوت در وسط خیابان راه میرفتند. تعداد مردم حدود چند هزار نفر بود که در حال افزایش بود ولی با رسیدن به اولین خیابان فرعی ماموران گارد مردم را به خیابان های اطراف متفرق کردند و مانع نجمع شدند.
در حالی که به سمت خ بهبودی میرفتیم صحنه ای دیدم که واقعا دلخراش بود و متاسفانه به دلیل حضور گسترده نیروهای امنیتی نتوانستم فیلم برداری کنم.
در جلوی مسجدی که در خ آزادی نرسیده به بهبودی قرار داشت نیوهای لباس شخصی و گارد به طور گسترده حضور داشتند و با بددهنی و خشونت مردم را متفرق میکردند در این میان یکی از نیروهای لباس شخصی در کنار خیابان آزادی ایستاده بود و یک دروربین بزرگ روی دوشش بود و از مردم فیلم میگرفت .گاردی ها مردم را از پیاده رو به سمت خیابان هل میدادند و این فرد وقتی مردم در حال رد شدن بودند در حالی که فیلم میگرفت با مشت و لگد مردمی که رد میشدند را میزد و میگفت "برید گمشیید و الفاظ رکیک به کار میبرد" خودم دیدم که با مشت به صورت یک خانم کوبید و وقتی او فریاد زد و اعتراض کرد لگدی دیگر به آن زن زد.متاسفانه به دلیل حضور گسترده نیروهای امنیتی ما نمیتوانستیم مداخله کنیم.
تهران 25 بهمن 1389 ساعت حدود 6:30 شب


دانلود

شعار نه غزه نه لبنان تونس و مصر و ایران
تهران 25 بهمن 89 ساعت 5:40 بعد از ظهر خ توحید

حدود 3 دقیقه بعد از این ویدیو مامورین گارد و لباس شخصی ها به این مکان حمله کردند که به گفته بعضی از شاهدان که جلوتر بودند دو نفر از جوانان تیر خوردند


دانلود

تهران خ توحید 25 بهمن 1389
سرفه های شدید یک خانم به خاطر گاز اشک آور و گاز فلفل
ساعت حدود 5:30 بعد از ظهر


دانلود

تهران 25 بهمن 1389 خ توحید ساعت حدود 5:30
مردم شعار هایی چون مبارک بن علی نوبت سید علی و مرگ بر دیکتاتور سر میدهند
چند دقیقه قبل از فیلم برداری این ویدیو یک بسیجی به سمت مردم حمله کرد که مردم او را گرفتند وآن بسیجی با کاتر دست دو نفر را پاره کرد.مردم هم او را خلع سلاح کردند و موتورش را آتش زدند که در وسط خیابان قابل مشاهده است.در جیب این فرد یک بسته فشنگ کلت پیدا شد که خود من یکی از فشنگ ها را دیدم
البته این فرد پس از کمی گوشمالی با وساطت خانم ها رها شد


دانلود