حمله به منازل مسکونی
شجاعت فیلمبردار ستودنیست

خبرنگار ایران
youtube.com/user/TheIranReporter

شکستن شیشه یکی از منازل مسکونی حوالی خیابان آزادی

دانلود