لینک دانلود ۱۷۰۱- ۱۶۹۳

لینک دانلود ۱۷۰۱ - ۱۶۹۸
پرتاب گاز اشک آور در میان مردم و خودروهای شخصی
اعتراضات شبانه دانشگاه صنعتی سهند تبريز - ۲۵ بهمن
تظاهرات ۲۵ بهمن - ۲۵
پارازیت ۴۳ - صدای آمریکا ۲۹ بهمن / ویژه برنامه ی پارازیت به مناسبت حوادث ۲۵بهمن


لینک دانلود ۱۶۹۷ - ۱۶۹۳
تفسیر خبر صدای آمریکا - ۲۹ بهمن / مصاحبه با محسن سازگارا و علیرضا نوری زاده
اعتراض مردم به حکومت در کنسرت استاد شجریان - دوبی ۲۸ بهمن
تظاهرات مردم در اردکان و حمایت از محمد خاتمی - ۲۸ بهمن
تظاهرات ۲۵ بهمن (۲) - اصفهان
تظاهرات ۲۵ بهمن - ۲۴