سخنان مهدی کروبی در حصر

این فیلم به کمک حاجیه خانم کروبی هفته گذشته و پیش از رورود ماموران امنیتی به داخل منزل آقای کروبی و بازرسی منزل و حصر کامل تهیه و به بیرون از منزل انتقال یافته است


دانلود