دستگیری یک جوان معترض در رشت و حمله به مردم

خیابان مطهری رشت. دستگیری یک جوان معترض که نهایتاً به درگیری انجامید

دانلود

خیابان مطهری رشت. حمله نیروهای بسیج به تجمع آرام مردم. در این تجمع هیچ شعار ی داده نمی شد و راه پیمایی سکوت بود که بعد از حمله با اعتراض و داد مردم جواب داده شد

دانلود