تظاهرات ۱ اسفند - ۴

ولی عصر-میرداماد -مقابل ساختمان اسکان : پرتاب گاز اشک آور- روشن کردن آتش -تمرکز نیرو های ضد شورش


دانلود

حضور بیشمار نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی و پلیس وبسیج ودرپی آن دستگیری حمله به مردم


دانلود


دانلود