تظاهرات ۲۵ بهمن - ۱۵


دانلود


دانلوددانلود


دانلود

مردم با وجود گارد ويژه تا ساعتها بعد از تاريک شدن هوا دور ميدان آزادي مي چرخيدن و شعار مي دادن. درود بر شرفتون

دانلود