تظاهرات ۱۰ اسفند / ۴

خیابان نواب حوالی میدان جمهوری

دانلود

خیابان نواب حوالی ایستگاه مترو

دانلود


دانلود


دانلود