تظاهرات ۱۰ اسفند / ۵


تظاهرات در خیابان طوسی تهران

خامنه ای قاتله، ولایتش باطله
<
دانلود

شعار مرگ بر دیکتاتور و فریاد میرحسین میرحسین

دانلود
اشتراک از طریق ایمیل