مصاحبه با کودکی که برای استقبال از احمدی نژاد آورده شده

توضیحات منتشر شده به همراه فیلم: سندی مهم از سازماندهی جمعیت و آوردن مردم از حاشیه شهرها برای ساختن استقبال های ساختگی صحبتهای این کودک و تصاویر پشت سر او که محل مراسم استقبال از احمدی نژاد است کاملا گویاست.
اولین سفر احمدی نژاد بعد از تقلب در انتخابات به مشهد که با استقبال سرد مردم مواجه شد که اینجا هنوز بعد از 2 ساعت تاخیر طبق برنامه محل خالی است و خود احمدی نژاد هنوز نیامده.
مردم در جای دیگر شهر در حال تدارک تظاهرات هستند 25 تیر.
اینجا میدان ضد یا فلکه ضد


دانلود