پلاکارد عکس خامنه ای همراه با جمله:‌ دیکتاتور به پایان سلام کن

اتوبان مدرس تهران
۲۴ اسفند

دانلود


اتوبان نیایش تهران
۱۷ اسفند


دانلود

اتوبان نیایش تهران
۱۰ اسفند ماه ، ساعت۱۷:۳۰


دانلود