چهارشنبه سوری ۸۹ / بروجرد - ۱

بلوار بهشتی - مبارک، بن علی، نوبت سید علی

دانلود

میدان بهشت - اسفند دونه دونه سید علی سرنگونه - مبارک، بن علی، نوبت سید علی

دانلود

بلوار شهید صارمی - مبارک، بن علی، نوبت سید علی

دانلود