اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان - ۲۵ اردیبهشت ۹۰ سلف مرکزی

امشب ساعت ۱۹دانشجویان با چیدن سینی های غذا ها و خودداری از خوردن شام بار دیگر اعتراض خود را به وضع حاکم در دانشگاه نشان دادند


دانلود