مصاحبه پارازیت با برادر شهید محمد مختاری

مصاحبه کامل پارازیت با مجید مختاری برادر جانباخته راه آزادی محمد مختاری ، ۱۳ خرداد
به همراه ویدئوی آخرین آغوش سبز


دانلود
mp4 - 3gp