مصاحبه با نازنین صدیقی قربانی شکنجه و تجاوز در زندان

... صدای شکستن استخوان زانوی خود را شنیدم و دیدم استخوان زانوی من از پایم بیرون زد و پای من شروع کرد به خون ریزی شدید ولی آنها باز به من تجاوز کردند... نازنین صدیقی، زندانی سیاسی سابق که در دهۀ شصت و هفتاد و در سنین نوجوانی دستگیر شد


دانلود