تخریب خانه ای توسط شهرداری - کردآباد اصفهان


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود

توضیحات منتشر شده بهمراه فیلم:
مدتی پیش منزل خانم گ.س که مستقر در منطقه کردآباد اصفهان بود توسط شهرداری آن منطقه تخریب شد. علت تخریب ساخته شدن این خانه در زمینی کشاورزی بود که آن زمین هم متعلق به شوهر خانم گ.س می باشد.مردم که با دیدن این صحنه وضجه ها و فریاد های خانم گ.س شاکی شده بودند دست به اعتراض زدند و جلوی نیرو های شهرداری را گرفتند. هنوز مدتی از اعتراض ایشان نگذشته بود که نیروی انتظامی با هجوم به مردم و شلیک گاز اشک آور و ضرب و شتم مردم شرایط را به کنترل خویش در آورد. این خانواده هنوز آواره و بی خانمان است